REGULAMIN STRONY

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce w dniu: 28.12.2017 r

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

ADWOKAT-STELMASZCZYK.PL

 

Słowo wstępu

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem (adwokat-stelmaczyk.pl).

 

Administratorem danych osobowych Klientów strony jest będąca przedsiębiorcą Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Nowy Świat 47 lok. 4 (kod pocztowy 00-042 Warszawa), wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP 7272560165, numer REGON 145939325.

Administrator w niniejszym regulaminie zwany jest także "Usługodawcą".

 

Kontakt z Administratorem można uzyskać:

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie.

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi prawne za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 5. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu. Świadczone usługi obejmują zagadnienia z zakresu prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej.

 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Konsumenta poza Serwisem w związku z charakterem świadczonych Usług.

 7. Serwis (Strona internetowa) – strona internetowa dostępna pod adresem (adwokat-stelmaczyk.pl) za pośrednictwem której Użytkownik może pozostawić komentarz, lub skontaktować się z Usługodawcą.

 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem (adwokat-stelmaczyk.pl).

 2. Warunkiem korzystania z Serwisu przez Użytkownika i z usług świadczonych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji ani logowania.

 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji usług (korzystanie z formularza kontaktowego lub pozostawienie komentarza pod wpisem), Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  • informacja o przeglądarce internetowej

  • rozdzielczość ekranu

  • inne niezbędne wymagania

 

 1. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Konsument zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 3. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl) albo telefonicznie (na numer telefonu 697 053 659) bądź listownie (na adres korespondencyjny Administratora: ul. Nowy Świat 47 lok. 4, 00-042 Warszawa).

 

 

§ 3 Zmiana Regulaminu

 

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie.

 2. Data jego aktualizacji wskazana jest zawsze na górze strony z jego treścią.

 

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 

 

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4 

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 697 053 659

KONTAKT

Dodaj opinię