POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ADWOKAT-STELMASZCZYK.PL

 

§1. Definicje

Użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia oznaczają:

  • cookies – oznaczają dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;

  • strona – oznacza stronę internetową dostępną pod domeną: adwokat-stelmaszczyk.pl;

  • użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą w jakikolwiek sposób ze strony internetowej adwokat-stelmaszczyk.pl.

 

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę, uprawnienia Użytkowników  

1.    Administratorem danych osobowych Klientów strony jest będąca przedsiębiorcą Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Nowy Świat 47 lok. 4 (kod pocztowy 00-042 Warszawa), wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP 7272560165, numer REGON 145939325, adres poczty elektronicznej: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel: 697 053 659.

 

2.    Dane osobowe Użytkowników chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), w szczególności poprzez przechowywanie ich na odpowiednich serwerach oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego.

 

3.    Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. 

 

4.    Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Mariusz Stelmaszczyk.

 

5.    Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) albo telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1) bądź listownie (na adres korespondencyjny Administratora: ul. Nowy Świat 47 lok. 4, 00-042 Warszawa).     

 

6.    Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i analitycznym. Pliki te stosowane są w celu:

  • monitorowania, rozwoju i poprawy strony internetowej adwokat-stelmaszczyk.pl

  • dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

7.    Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.

 

8.    W przypadku korzystania z linków odsyłających do niezależnych od serwisu stron internetowych, w szczególności odsyłających do strony internetowej youtube, facebook lub twitter, należy sprawdzić w zasadach polityki prywatności tych stron internetowych informacje o sposobie wykorzystania przez te strony plików cookies, gdyż może się on różnić od sposobu w jaki pliki cookies wykorzystuje strona internetowa adwokat-stelmaszczyk.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4 

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. +48 697 053 659

KONTAKT

Dodaj opinię